Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor Privé dwarsfluitlessen in Woudenberg.

Inschrijving

 • Inschrijving/ aanmelding voor privélessen gebeurd middels het inschrijfformulier:
  https://forms.gle/P6KMiUideJ6PRs2o6. Tevens te vinden op de website: www.annazeijlemaker.nl 
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier, wordt voor bepaalde tijd een verbintenis aangegaan tot les nemen, waarbij enerzijds Anna Zeijlemaker, hierna te noemen ‘de docente’ en anderzijds de leerling(e) is betrokken.
 • De lestijden en de lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld.
 • De gekozen les optie is 1 seizoen geldig. Een seizoen loopt van 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023.
 • Deelnemers onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. 

Lessen en jaarplanning

 • Het schooljaar is verdeeld in 3 blokken van elk 12 lessen.
 • Er vinden geen lessen plaats tijdens de schoolvakanties. 
 • De planning van deze blokken vind u o.a. op: www.annazeijlemaker.nl.

Betaling

 • De lessen worden per blok betaald door middel van een factuur. Deze wordt na ontvangst van het inschrijfformulier z.s.m. verstuurd.
 • Deze factuur kan in 1 of in 2 termijnen worden voldaan.
 • In sommige gevallen en uitsluitend in overleg kan er een andere betalingsregeling worden getroffen.

Afwezigheid leerling

 • Afmelden, verplaatsen of ruilen van de les gebeurd minimaal 8 uur van tevoren.
 • Bij latere of geen afmelding wordt er geen restitutie verleend.
 • Tussentijds stopzetten van de lessenreeks is niet mogelijk. 
 • In geval van langdurige ziekte/ afwezigheid kan er in goed overleg een alternatieve regeling gevonden worden.

Afwezigheid docent

 • Bij verhindering wegens ziekte van de docent wordt de uitgevallen les niet ingehaald.
 • Indien er gedurende een cursusjaar sprake is van meer dan twee achtereenvolgende uitgevallen lessen wegens ziekte van de docente, zal de docente de derde en volgende uitgevallen lessen inhalen of een vervanger regelen. 
 • Indien bovenstaande niet lukt vindt er over de derde en volgende uitgevallen lessen restitutie plaats. 

Leslocatie

 • De lessen worden gegeven in het gebouw van Harmonie Fidelio, Bosrand 17a te Woudenberg.
 • Tijdens lockdown periodes zullen de lessen (vanuit huis) online worden gegeven.
 • Er wordt t.z.t. gecommuniceerd via welk digitaal platform dit zal plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

 • De docent is nimmer aansprakelijk voor schade aan, dan wel diefstal of verlies van eigendommen van de leerling en/ of degene die de leerling vergezelt tijdens de les
 • Schade die wordt aangebracht aan het gebouw of eigendommen die toebehoren aan de docente of Harmonie Fidelio dienen door de leerling, of bij minderjarigheid door de ouder/verzorger, te worden vergoed.

Geldigheid

 • Deze voorwaarden zijn geldig tot en met 31 juli 2023.

Aansprakelijk recht

 • Op deze algemene voorwaarden, die onderdeel vormen van de overeenkomst tussen de toekomstige leerling en de docente, is het Nederlands recht van toepassing.